Ka formiranju Saveta zaposlenih u Srbiji – unapređenje prava iz radnog odnosa i prava na osnovu rada
Ka formiranju Saveta zaposlenih u Srbiji – unapređenje prava iz radnog odnosa i prava na osnovu rada

Projekat ima za cilj da obezbedi uslove za stvaranje održivog okvira za organizovanje radnika u preduzećima koji počiva na zaštiti i unapređenju prava vezanih za rad, konsultativnom procesu i radničkoj participaciji u kreiranju politike preduzeća u Srbiji.

Specifični cilj projekta

Unaprediti praktično-politički okvir za osnivanje Saveta zaposlenih (Radničkih veća) u Srbiji.

Postojeći praktično-politički i zakonski okvir nije u dovoljnoj meri iskorišćen kada je u pitanju unapređenje položaja radnika u preduzećima. Veliki broj radnika u preduzećima u Srbiji se nalaze van sistema sindikalnog organizovanja. Neophodno je iskoristiti postojeće mogućnosti i unaprediti postojeće okvire (strateške i zakonske) za zaštitu i unapređenje prava vezanih za rad, kao i za delotvorniju radničku participaciju u kreiranju politike preduzeća u Srbiji. Saveti zaposlenih (Radnička veća) predstavljaju jedan od mehanizama za ostvarivanje ovih ciljeva.

Projekat se sastoji iz sledećih aktivnosti:

1. Izrada predloga za praktičnu politiku za uspostavljanje i funkcionisanje Saveta zaposleni u preduzećima

      1.1. Mentorski program

      1.2. Organizacija i i izvođenje 2 konsultativne radionice

2. Informisanje i upoznavanje zainteresovanih strana sa konceptom Saveta zaposlenih

      2.1. Organizacija i izvođenje 4 okrugla stola

Projekat se izvodi u periodu od 1. marta do 31. novembra 2014. godine.

Vesti