Moduli u akademskoj 2014/2015. godini

 

Multidisciplinarni moduli su svojom sadržinom usmereni na četiri celine: budućnost države i društva, budućnost Evrope, budućnost socio-ekonomskog razvoja i veštine budućnosti. Svi moduli su obavezni za studente koji upišu Studije budućnosti.

Tokom prvog semestra studenti pohađaju tri obavezna modula: Budućnost države i društva, Budućnost Evrope i Akademsko čitanje i pisanje, odnosno Pisanje predloga za praktične politike.

Modul
"Budućnost države
i društva"

 

Modul
"Budućnost Evrope"

 

Modul
"Budućnost
socio-ekonomskog
razvoja"

 

Modul
"Veštine budućnosti"
             

Upoznajte se sa izazovima postdemokratskih i policentričnih društava, multikuluralizma, međunarodnih odnosa, bezbednosti, informacionog društva i novih medija, rodne ravnopravnosti i identiteta.

 

Kritički i argumentovano pokrećite i učestvujte u debatama o različitim scenarijima  i budućim pravcima razvoja Evrope.

 

Steknite uvid u osnovne tendencije socio-ekonomskog razvoja savremenog sveta, procese globalizacije, održivog razvoja, klimatskih promena, demografskih kretanja, promene na tržištu radne snage, domete savremene nauke.

 

Unapredite veštine iz različitih oblasti u cilju osnaživanja vaših profesionalnih kapaciteta.

             

Pogledajte teme 

 

Pogledajte teme

 

Pogledajte teme

 

Pogledajte teme


 

1. Budućnost države i društva

Budućnost države i društva – Cilj modula je da upozna studente sa vrednostima građanskog društva i sa velikim promenama u odnosu države i društva, i podstakne ih da učestvuju u izgradnji modernog, demokratskog društva u Srbiji. Realizujući nastavu na modulu želimo da omogućimo našim studentima da se:

 • upoznaju sa izazovima postdemokratskih i policentričnih društava, multikuluralizma, međunarodnih odnosa, bezbednosti, informacionog društva i novih medija, rodne ravnopravnosti i identiteta;

 • upoznaju sa razvojem novih tendencija u odnosu države i društva;

 • upoznaju sa uslovima nastanka i funkcionisanja demokratske političke kulture;

 • podstaknu na društveni angažman.

Teme za akademsku 2014/2015. godinu:

 1. Kratka istorija budućnosti

 2. Globalni trendovi i savremeni svet

 3. Direktna demokratija i obnova slobode

 4. Mehanizam vladavine korporacija i budućnost demokratije

 5. Budućnost i građanin – živimo li danas negativnu utopiju?

 6. Budućnost konstitucionalizma

 7. Politički značaj verskog i etničkog identiteta u vremenu multikulturalizma

 8. Čovek XXI veka i izazov religioznosti

 9. Budućnost međunarodnih odnosa

 10. Ratovi i bezbednost budućnosti

 11. Identiteti u budućnosti

 12. Feminizacija ili maskulinizacija čovečanstva: budućnost rodne ravnopravnosti

 13. Budućnost nacionalnog identiteta

 14. Nezavisna i regulatorna tela – četvrta grana vlasti?

 15. Internet i uloga društvenih mreža – ko upravlja internet zajednicom?

 16. Mediji i njihova uloga u stvaranju budućnosti

 17. Slike, pokretne slike i budućnost

 18. Izazovi kulture budućnosti

 19. Društvo znanja kao osnovni resurs budućnosti  

Na ovom modulu ugostili smo: Vladimira Petrovića, Dražena Maravića, Vladimira Milutinovića, Mišu Đurkovića, Vladimira Pavićevića, Dragana Živojinovića, Milana Sitarskog, Saru Golić, Marijanu Ajzenkol, Dušicu Stojanović Čvorić, Svetislavu Bulajić, Momira Turudića, Ivu Nenić, Marinu Simić, Adrianu Zaharijević, Jelenu Volić – Hellbusch, Slobodana Antonića, Jovanu Tripunović, Stanka Crnobrnju, Milana Vlajčića, Tamaru Biljman, Dragicu Pavlović Babić i Tony O’Briena.


2. Budućnost Evrope

Budućnost Evrope – Cilj modula je da osposobi studente da kritički promišljaju buduće pravce razvoja Evrope. Kroz primenu multidisciplinarnog pristupa svakoj od tema koje se obrađuju na modulu želimo da omogućimo našim studentima da se:

 • upoznaju sa postojećim projekcijama razvoja Evrope;

 • osposobe da kritički promišljaju i argumentovano pokreću i učestvuju u debatama o različitim scenarijima razvoja najznačajnijih praktično-političkih procesa u Evropi;

 • osposobe da primenjuju znanja stečena na modulu u razvoju praktičnih poliitka u Srbiji unutar procesa evropskih integracija;

 • upoznaju sa pojmovima i odgovarajućom literaturom u ovoj oblasti.

Teme za akademsku 2014/2015. godinu:

 1. Zajednica kultura umesto zajednice nacija

 2. Politička kultura kao prepreka modernizaciji

 3. Problemi suvereniteta i izazovi daljeg političkog ujedinjenja

 4. Budućnost evropskog projekta – može li Evropa da se vozi u više brzina

 5. O budućnosti supsidijarnosti – da li je evropski projekat zaista u rukama njenih građana

 6. Princip upravljanja na više nivoa u Evropskoj uniji

 7. Da li je mrav porastao?

 8. Gde su zvezde na severno-atlantskom kompasu?

 9. European Neighbourhood  Policy – koga Evropa treba da izabere kao partnera na Istoku

 10. Case Study: European Neighbourhood  Policy

 11. Upravljanje resursima na evropskom kontinentu

 12. Evropa pametnih gradova

 13. Evropa u mreži: identitet i tragovi u virtuelnom prostoru

 14. Case study: Lični podaci – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom tih podataka – presuda Suda pravde EU od 13. maja 2014. godine

 15. Solidarnost i politika štednje – budućnost evropskog ekonomskog projekta

 16. O poslovima budućnosti u Evropi

 17. Da li vam je više muka od Evrope? – percepcija EU u očima građana Srbije

 18. Odsustvo kritičkog mišljenja u procesu evropskih integracija

 19. Srbija u petoj brzini – 2007, 2012, 2020...?

 20. Unija u svojoj suštini – napredak u poglavlju 23 – slučaj Srbija

Naši saradnici na modulu Budućnost Evrope bili su:  Zdravko Ilić, Vladimir Vuletić, Ivana Gačanović, Marko Vujačić, Vladimir Pavlović, Danijela Božović, Vanja Dolapčev, Natan Albahari, Jelena Babić, Aleksandar Kovačević, Mirko Popović, Strahinja Mavrenski, Srđan Barišić, Marko Malović, Jovan Protić, Stefan Eftimovski, Ivan Milenković, Srđan Majstorović i Milica Saračević.

Akademsko čitanje i pisanje

Akademsko čitanje i pisanje - Cilj modula je da podstakne akademsku interakciju studenata kroz unapređivanje njihovih metodoloških i istraživačkih kapaciteta. Usmereno je ka savladavanju osnova naučnog metoda i izoštravanju njegove upotrebe tokom pisanja završnih radova. Više o aktivnostima OVDE

Pisanje predloga za praktičnu politiku

Pisanje predloga za praktičnu politiku - Cilj modula je da pruži znanja i izvore koji su potrebni kako bi studenti razvijali veštinu pisanja delotvornih predloga za praktičnu politiku. U tom smislu, ova obuka:

 • pruža uvid u predlog za praktičnu politiku, u smislu svrhe, strukturnih i tekstualnih elemenata dve osnovne vrste predloga za praktičnu politiku: studije praktične politike i sažetka praktične politike;

 • promoviše autonoman razvoj veštine pisanja predloga za praktičnu politiku, koristeći kao izvor LGI-ovu knjigu "Pisanje delotvornih predloga za javne praktične politike”;

 • uspostavlja saradničku atmosferu među studentima – članovima praktičnopolitičke zajednice.

Zahvaljujemo se na saradnji u jesenjem semestru i Zoranu Ćirjakoviću, Sanji Nikolin, Aleksandri Vladisavljević, Slobodanu Markoviću, Jeleni Manić, Tamari Kljajić, Dušici Vilov, Maji Balović, Ani Bajat, Anki Marjanović Radonjić.

 

Tokom drugog semestra studenti pohađaju dva obavezna modula: Budućnost socio-ekonomskog razvoja i Veštine budućnosti.

 

3. Budućnost socio-ekonomskog razvoja

Budućnost socio-ekonomskog razvoja – Cilj modula je da upozna studente sa osnovnim tendencijama socio-ekonomskog razvoja savremenog sveta, procesima globalizacije, održivog razvoja, klimatskim promenama, demografskim kretanjima, promenama na tržištu radne snage, granicama savremene nauke. Realizujući nastavu na modulu želimo da omogućimo našim studentima da se:

 • osposobe da kritički promišljaju buduće procese u socio-ekonomskoj sferi savremenog društva;

 • steknu kvalitetan uvid u odnos nove tehnološke revolucije i savremenog sveta;

 • osposobe da prepoznaju najnovije trendove u razvoju ekonomije, socijalnih odnosa, nauke i tehnologije;

 • osposobe da prepoznaju izazove budućnosti pred kojima se naše društvo nalazi.

Teme za akademsku 2014/2015. godinu:

 1. Održivi razvoj – osnovni principi

 2. Budućnost države blagostanja

 3. Nejednakost u društvu – trajni ili rešiv problem

 4. Reforma javnog sektora

 5. Kuda ide savremeni kapitalizam – šta posle globalizacije

 6. Predviđanje razvoja ekonomije u svetu do 2050. godine

 7. Da li zemlje Blakana mogu da izbegnu zamku sporog rasta

 8. Tokovi kapitala – koliko Srbija može da očekuje da SDI povuku njen rast

 9. Budućnost socio-ekonomskog razvoja Srbije

 10. Kako može da se postane uspešan preduzetnik u Srbiji – kreativni inkubatori

 11. Migracija i ekonomija

 12. Klimatske promene i ekonomski rast

 13. Alternativni/obnovljivi izvori energije i energetska bezbednost

 14. Urbanizacija kao preduslov ekonomskog razvoja

 15. Zanimanja budućnosti

 16. Nova znanja i nove tehnologije – da li je to mogućnost za brži razvoj

 17. DNK budućnosti

 18. Budućnost biomedicinskih istraživanja – etički aspekt

 19. Uloga poljoprivrede, finansijkog sektora i novih tehnilogija u razvoju Srbije

U toku trajanja modula Budućnost socio-ekonomskog razvoja studenti su imali prilike da razgovaraju sa: Radmilom Pešićem, Ilijom Vujačićem, Žarkom Šunderićem, Miroslavom Prokopijevićem, Jurijem Bajecom, Anom Firtel, Zoranom Petrovićem, Bojanom Markovićem, Lazarom Šestovićem, Slavkom Carićem, Dejanom Šoškićem, Mihailom Arandarenkom, Peterom Tabakom, Danijelom Božanić, Dušanom Vasiljevićem, Bojanom Kovačevićem, Miladinom Ševarlićem, Milanom Ćirkovićem, Biljanom Stojković, Stamenkom Šušakom i zbog velikog interesovanja ponovo sa Zoranom Ćirjakovićem.


4. Veštine budućnosti

Veštine budućnosti – Cilj modula je da studentima pruži priliku da vežbaju veštine iz različitih oblasti koje mogu doprineti unapređenju njihovih profesionalnih kapaciteta.

 1. Upravljanje vremenom

 2. Stres menadžment

 3. Radna etika

 4. Biznis plan za početnike – kako formulisati poslovnu ideju?

 5. Finansijska pismenost – kako da upravljaš svojim novcem?

 6. Organizacija događaja – Event managment

 7. Kreativno mišljenje

 8. Prezentacija naučnog rada

 9. Online reputacija – Kako se sve predstavljamo na internetu?

 10. Online kolaboracija – Tehnike i veštine saradnje putem interneta

 11. Veštine online komunikacije – poslovne prepiske, online asertivnost, digitalni potpis

 12. Digitalna pismenost

 13. Public narrative – Kako da vas poslušaju kad vas čuju?

 14. Veštine lobiranja

Modul Veštine budućnost omogućio je studentima da razgovaraju i vežbaju zajedno sa: Danijelom Božović, Miloradom Bjeletićem, Natašom Cupać Pavlovski, Mihailom Gajićem, Dragicom Bakić Vučinić, Zoranom Dvokić, Milinom Petrović Milošević, Aleksandrom Kostićem, Jovanom Tripunović, Marijom Čanković, Tanjom Milovanović, Sanjom Nasevski, Vladimirom Pavićevićem i Duškom Krsmanovićem.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs