Realizovani projekti

 Prva faza projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji" realizovana je 2012. godine. Cilj projekta je podizanje kvaliteta visokog obrazovanja kroz sprečavanje korupcije na fakultetima i univerzitetima u Srbiji. Ovaj cilj se sprovodi pre svega kroz primenu studentskih prava i dužnosti i uz stalni nadzor nad radom univerziteta.

U prvoj fazi projekta, CDE je osnaživao studentske predstavnike za samostalno istraživanje korupcije u visokom obrazovanju. Ovo je sprovedeno kroz sledeće aktivnosti:

- Panel diskusija „Antikorupcijski aktivizam i studentska participacija u visokom obrazovanju“ održana 29. i 30. marta 2012. godine

Treninzi za studentske predstavnike u četiri univerzitetska centra u Srbiji 

- Istraživanje o percepciji korupcije među studentima u četiri univerzitetska centra u Srbiji.

- Konferencija "Smak univerziteta" tokom koje su predstavljeni rezultati istraživanja.

Od 2006. godine, Beogradska otvorena škola je članica Antikorupcijske studentske mreže u Jugoistočnoj Evropi, međunarodnog projekta koji, pored Centra za razvoj obrazovanja BOŠ-a, čine i studentske organizacije iz Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Moldavije. Projekat je obuhvatao istraživanje fenomena korupcije u visokom obrazovanju, razmenu metodologija, instrumenata za monitoring i suzbijanje korupcije i rezultata istraživanja među partnerima, kao i radionice i treninge za studente.

Članice mreže informišu i podižu svest o nivou korupcije u visokom obrazovanju i zagovaraju institucionalne mehanizme za prevenciju korupcije organizujući okrugle stolove, konferencije za novinare i treninge za osnaživanje studenata na polju aktivnog učešća u procesu reforme, odlučivanja u visokoškolskim institucijama, zaštite i ostvarivanja studentskih prava, javnog zastupanja i lobiranja.

Članice Antikorupcijske studentske mreže u jugoistočnoj Evropi:

 • Omladinsko udruženje za mir i razvoj Balkana – Bugarska 
 • Monitor Statistica – Hrvatska 
 • Omladinski obrazovni forum – Makedonija 
 • Nacionalni centar za transparentnost i ljudska prava – Moldavija 
 • Beogradska otvorena škola – Srbija

U okviru ovog projekta Centar za razvoj obrazovanja je realizovao treninge o korupciji i reformi visokog obrazovanja, osnaživao studente za aktivno učešće u procesu reforme, zaštite prava studenata, timskom radu, javnom zagovaranju i sl, istraživanja iz oblasti korupcije, transparentnosti, tribine, okrugle stolove.

Publikacije “Paket prve pomoći: Studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju” (2011. god.), i "U Jugoistočnoj Evropi ništa novo" (2013. god.) su najvažniji plod ovog projekta.

Projekat “Reforma obrazovanja u Srbiji: osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje” putem javnog zagovaranja zalagao se za osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje.

Projekat se pozivao se na Strategiju razvoja stručnog obrazovanja, koju je Vlada Republike Srbije usvojila u decembru 2006. godine, u kojoj je eksplicitno navedeno:
“Da bi stručno obrazovanje i obuka odgovorilo na potrebe privrede, tržišta rada i lokalnih samouprava potreban je, između ostalog: ...dalji institucionalni razvoj stručnog obrazovanja i obuka na nacionalnom nivou (osnivanje nacionalnog tela/Saveta za stručno obrazovanje).”

U skladu sa ovom Strategijom, projekat Beogradske otvorene škole imao je za cilj da:

 1. Upozna javnost Srbije sa uzročno-posledičnim odnosom između trenutnog stanja obrazovnog sistema i rasta nezaposlenosti u Srbiji, kao jednom od najproblematičnijih oblasti srpskog društva, tj. da prepozna trenutnu situaciju na tržištu rada u Srbiji, raskorak između sveta obrazovanja i sveta rada, kao i posledice ove neravnosteže;
 2. okupi, međusobno upozna i informiše sve relevantne socijalne partnere u sferi stručnog obrazovanja o značaju i njihovim individualnim ulogama u procesu reforme obrazovanja;
 3. predstavi ulogu relevantnih elemenata građanskog društva – socijalnih partnera u procesu reforme obrazovanja;
 4. javno predstavi kreiranje specifičnih elemenata reforme obrazovanja (nastavni plan, metodologija, kompetencije, rezultati, celoživotno obrazovanje, itd.) koji treba da se analiziraju od strane različitih struktura građanskog društva – interesnih grupa sistema stručnog obrazovanja.

Projekat “Reforma obrazovanja u Srbiji: osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje” okupio je predstavnike relevantnih institucija koji su činili Grupu za zagovaranje. Koordinatori Grupe za zagovaranje bili su prof. dr Refik Šećibović i dr Iskra Maksimović, eksperti Beogradske otvorene škole, a članovi Grupe bili su:

 • Radmila Katić Bukumirić 
  Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – Pomoćnik ministra za zapošljavanje
 • Vesna Čekić 
  Nacionalna služba za zapošljavanje – Načelnik Odeljenja za profesionalnu orijentaciju
 • Jasmina Tanasić 
  Stalna konferencija gradova i opština – predstavnik Odbora za socijalnu politiku
 • Jugoslav Bogdanović 
  Srednja škola «Uroš Predić», Zrenjanin
 • Biljana Dimitrijević 
  Privredna komora Srbije – Rukovodilac Službe za stručno obrazovanje
 • Branislav Čanak
  UGS Nezavisnost – Predsednik UGS "Nezavisnost", predsednik Socio-ekonomskog saveta
 • Zoran Stojiljković 
  UGS Nezavisnost – Član UO UGS "Nezavisnost", Republički savet za zapošljavanje
 • Marijan Zović 
  Unija poslodavaca Srbije – Generalni sekretar
 • Bojan Ristić 
  Ministarstvo prosvete – Šef odseka za stručno obrazovanje

Projekat je realizovan kroz niz javnih nastupa širom Srbije (okrugli stolovi, nastupi na lokalnim televizijama, sastanci sa predstavnicima Ministarstva prosvete, konferencije za štampu, kao i putem razvijanja i promovisanja veb sajta www.strucnoobrazovanje.bos.rs)

Cilj ovog projekta bio je osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje – permanentne i aktivne institucije socijalnog dijaloga relevantnih socijalnih partnera u oblasti stručnog obrazovanja i osposobljavanja i zapošljavanja.

BOŠ je od 2007. godine javno zagovarao osnivanje Saveta za stručno obrazovanje i ti napori su urodili plodom uvođenjem takve institucije u Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz 2009. godine. Uloga Saveta za stručno obrazovanje je da projektuje, prati i usaglašava razvoj stručnog obrazovanja i obuke i da prati i usaglašava interese, potrebe i mogućnosti svih socijalnih partnera i zainteresovanih strana.

CDE je u periodu 2006 – 2010. godine pružao ekspertske usluge Evropskoj fondaciji za osposobljavanje (European Training Foundation – ETF) za njene aktivnosti u Srbiji. U ovom periodu uspešno je izvedeno osam projekata u okviru ove saradnje:

1. "Tranzicija od obrazovanja do rada", u kome je BOŠ pripremio i preveo izveštaj koji sadrži analize prelaska iz obrazovnog procesa u oblast rada i zapošljavanja u Srbiji;

2. "Pružanje ekspertize na polju statistike", u kome BOŠ pružio ekspertska znanja na polju statistike, a posebno statističke podatke o obrazovanju, tržištu rada i demografiji u Srbiji;

3. "Širenje informacija o politikama Evropske unije u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i dobroj praksi Zapadnog Balkana i zemalja kandidata";

4. "Ključne kompetencije za doživotno učenje u Srbiji";

5. "Potrebe za izgradnjom kapaciteta u oblasti zapošljavanja/razvoja ljudskih resursa u zemljama u predpristupnoj fazi prijema u Evropsku uniju: kapacitet za upravljanje i administriranje i potrebe za izgradnjom kapaciteta u Srbiji";

6. "Izgradnja kapaciteta Sektora za zapošljavanje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (priprema predloga projekata i IPA fondovi EU)";

7. "Izveštaj o ulozi i kapacitetima socijalnih partnera u stvaranju efikasnije strategije u obrazovanju/osposobljavanju i zapošljavanju u Srbiji";

8. "Uloga socijalnih partnera u sektorskom dijalogu u obrazovanju i osposobljavanju" (peer learining aktivnosti u Srbiji u okviru šireg, regionalnog projekta).

U projektu "Ključne kompetencije za doživotno učenje u Srbiji" BOŠ je bio zadužen za kompleksne projektne aktivnosti na razvoju ključnih kompetencija u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji. Sprovedeno je istraživanje radi analize kako su dve kompetencije “učiti da se uči” i “preduzetništvo” uključene u zvanični obrazovni sistem. Istraživanje je bilo polazna osnova za praktičnopolitičke zaključke i preporuke koje bi mogle da se uključe u dalje razvojne aktivnosti. Rad na ovim dvema kompetencijama može se smatrati i platformom za uvođenje koncepta ključnih kompetencija za doživotno učenje u srpski obrazovni sistem u celini.

 • BOŠ je izvodio istraživanja, kreirao preporuke za reforme sistema i radio na izgradnji kapaciteta za uspešno uključivanje Srbije u evropske tokove u oblastima stručnog obrazovanja, rada i zapošljavanja. 

U projektu "Širenje informacija o Evropske unije u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i dobroj praksi Zapadnog Balkana i zemalja kandidata”. Opšti cilj projekta je bio da pomogne procese modernizacije srednjeg stručnog obrazovanja kroz omogućavanje ključnim akterima da razumeju i uključe u debatu o reformama u svojim zemljama. Analizirale su se politike EU koja proističu iz Kopenhagenskog i Mastrihtskog ugovora i iz Radnog programa za obrazovanje i obuku 2010. godine. Zaduženje BOŠ-a na projektu bila su: 

 • trening za članove Kopenhagenskog komiteta i promotere kopenhagenskog procesa (tri jednodnevna treninga);
 • priprema studije “Komparativna analiza iskustava EU na polju kvalifikacija (institucije, procedure, legislativa)“.

Izdavanje časopisa podržao je HESP (International Higher Education Support Program). Časopis je bio posvećen reformi obrazovanja svih nivoa: pratio je sprovođenje Bolonjskog i Kopenhagenškog  procesa i osposobljavanje kadrova za evropsko i globalno tržište rada. Časopis je podržavao implementaciju savremenih pedagoških metoda i tehnologija – metod interaktivne nastave, model otvorene škole i promoviše koncept doživotnog učenja. Sve aktivnosti su bile u skladu sa evropskim programom razvoja kvaliteta u obrazovnoj praksi Jugoistočne Evrope, a posebna je pažnja usmeravana na tok reformi u zemljama bivše Jugoslavije.

Cilj ovakvog regionalnog projekta koji je uključivao Beograd, Banju Luku i Travnik, bio je da poveže eksperte i subjekte reforme obrazovanja koji će uspostaviti saradnju, pružiti podršku i stručnu pomoć za razvoj obrazovanja u regionu Zapadnog Balkana. Časopis "Obrazovanje i razvoj" izlazio je kvartalno, na srpskom i engleskom jeziku. U periodu 2005 – 2008. godine objavljeno je ukupno osam brojeva časopisa „Obrazovanje i razvoj”. ("Obrazovanje i razvoj 01", "Obrazovanje i razvoj 02", "Obrazovanje i razvoj 03", "Obrazovanje i razvoj 04", "Obrazovanje i razvoj 05", "Obrazovanje i razvoj 06" , "Obrazovanje i razvoj 07", "Obrazovanje i razvoj 08")

U periodu jul-avgust 2001. godine CDE je sproveo Istraživačke studije "Srednje stručno obrazovanje i obuka u Srbiji: preliminarna studija i pregled" i "Trenutno stanje i predlozi za reformu srednjeg stručnog obrazovanja".

U junu 2001. godine CDE je organizovao okrugli sto pod nazivom "Alternativno obrazovanje, nevladine organizacije i demokratizacija Srbije".

Vesti