Program

Program Multidisciplinarnih dodiplomskih studija temelji se na multidisciplinarnim modulima, veštinama, programu stažiranja i tutorskom radu i pisanju eseja na svakom od modula.

 

STRUKTURA PROGRAMA

Akademska 2011/2012. godina

 JESENJI SEMESTAR
PROLEĆNI SEMESTAR
 OBAVEZNE AKTIVNOSTI

Modul: Građanska kultura i vrednost

Modul: Studije budućnosti
Modul: Evropske integracije Modul: Veštine
                   
Pisanje eseja, program stažiranja i tutorski rad

IZBORNE AKTIVNOSTI

Kursevi stranih jezika
Psihološke radionice Škola računara

Zimska škola timskog rada

SLOBODNE AKTIVNOSTI

Turniri u košarci i stonom tenisu, filmski maraton, posete pozorištima i bioskopima, žurke, škola bridža...
 

 

Obavezne aktivnosti podrazumevaju redovno pohađanje modula, pisanje eseja, obavljanje programa stažiranja i pisanje završnog, tutorskog rada. 

 

Pored obavezne nastave, studentkinje i studenti programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija Beogradske otvorene škole imaju mogućnost da učestvuju i u izbornim aktivnostima kao što su: psihološke radionice, kursevi stranih jezika, škola računara, zimska škola timskog rada i antikorupcijska studentska mreža u Jugoistočnoj Evropi.

 

U nameri da poveže studente u koherentnu grupu, ohrabri socijalizaciju, bolju komunikaciju i koordinaciju među studentima Beogradska otvorena škola podstiče i pomaže različite slobodne aktivnosti: turnire u košarci i stonom tenisu, filmski maraton, posete pozorištima i bioskopima, žurke, školu bridža i dr.

 

Nastavni proces u DAUS-u 


Nastavni proces
u DAUS-u organizovan je na principu otvorene komunikacije, multidisciplinarnog i interaktivnog pristupa nastavi u cilju da kod studenata razvije volju za saznanjem i sposobnost kritičkog mišljenja. DAUS nastoji da mlade ljude obrazuje tako da budu sposobni da se snalaze i izvan svoje struke kao i da stečena znanja na najbolji način primene u praksi u svom budućem profesionalnom okruženju.


Nastava se realizuje kroz predavanja, panel diskusije, radionice, treninge i simulacije. Poseban oblik rada predstavlja program stažiranja i tutorski rad koji ga prati.

Predavanja

Predavanja služe radi uvođenja studenata u probleme o kojima će se diskutovati. Predavači imaju 30 minuta za uvod. Sledećih 60 minuta su namenjeni za diskusiju između studenata kao i između studenata i predavača. Studenti aktivno učestvuju u predavanjima i slobodni su da prekinu predavača u bilo kom trenutku, da postavljaju pitanja, ili da utiču na tok predavanja koje pohađaju. Da bi se pripremili za predavanja, studenti unapred dobijaju pisane materijale koji su povezani sa temom i bibliografiju.

Predavače bira profesionalni tim DAUS-a imajući u vidu povezanost sa temom i stručne kvalifikacije predavača. Evalucije studenata u velikoj meri utiču na izbor predavača.

Panel diskusije

Panel diskusije čine školu dinamičnom i drže korak sa napretkom. One promovišu dijalog i povezuju teoriju sa svakodnevnim iskustvom. Uglavnom pokrivaju teme koje izazivaju različita mišljenja naučne i profesionalne publike. Dvoje ili troje specijalista na zadatu temu su pozvana da sučele mišljenja i da prodiskutuju sa studentima (učesnicima). Panel diskusije su veoma zastupnjen nastavni metod u Beogradskoj otvorenoj školi.

Radionice

Radionice su organizovane za manje grupe studenata. Postoje razni tipovi radionica, ali za ciljeve DAUS studenata koriste se psihološke, kreativne i radionice za rešavanja problema. Svaka radionica je ciljno orjentisana, pokrivajući specifične teme koje su bazirane na posebnim pravilima koja se moraju poštovati kako od strane voditelja tako i od strane učesnika.

Treninzi

Treneri omogućavaju bazične informacije koristeći prethodno pripremljene table i grafikone sa konkretnim podacima i prezentirajući razne zadatke koje treba rešiti. Pri prezentaciji rezultata učesnici se podučavaju da daju komentare i da slušaju ostale komentare. Trening se sastoji iz uvodne prezentacije, kreativnh igara, upitnika, specifičnih zadataka i davanja komentara u odnosu na ono što je urađeno obazirući se na timski rad, donošenje odluka i pregovaranje.

Simulacije

Simulacije su skup vežbi za studente, kroz set "nezgodnih" ili "teških situacija" koje se mogu javiti u njihovim budućim karijerama. Simulacije se sastoje iz tri glavne faze: pripremna faza, u kojoj voditelj postavlja pravila, faza realizacije i faza diskusije u kojoj se rešenje simulacije analizira (bazirano na video materijalu). Velika prednost ovog metoda je to što se može implementirati sa ljudima različitih obrazovnih osnova.

Stažiranje i tutorski rad

Program stažiranja pruža mogućnost studentima BOŠ-a da primene stečena znanja i steknu radno iskustvo u institucijama sa kojima Beogradska otvorena škola ima dogovorenu saradnju o studentskoj praksi. Sudentima se ostavlja mogućnost da predlože instituciju u kojoj žele da obave stažiranje ali za to moraju dobiti saglasnost BOŠ-a. Program stažiranja traje od jednog do tri meseca u zavisnosti od posla ili istraživanja koje student radi. U ovom periodu studenti biraju tutora iz institucije u kojoj obavljaju proces stažiranja. Tutor im pomaže u radu i prati njihovo istraživanje do isteka stažiranja. Krajnji proizvod programa stažiranja je završni rad studenta.

Pisanje tutorskog (završnog) rada je osnovna forma rada u obrazovanju podređenom pojedincu. Od svakog studenta se očekuje da izabere tutora zavisno od interesovanja koje želi da izučava. Uloga tutora je da unaprede znanja studenata u konkretnoj oblasti i da ih pripreme za buduće naučne radove. Od svih studenata se zahteva da predaju radove kao krajnji rezultat tutorskog rada. Preporučeni radovi se objavljuju u Zborniku radova studenata Beogradske otvorene škole.

Predavači

Tutori, koordinatori modula i predavači su predavači na univerzitetima ili stručni saradnici naučnih instituta kao i istaknuti pojedinci koji su angažovani na naučnom i društvenom radu. Predavačima se upućuje poziv u zavisnosti od interesa i evaluacija studenata, programske sheme Beogradske otvorene škole i mišljenja koordinatora modula. Oni su uključeni u obrazovni proces i drugih odeljenja u BOŠ-u, ali najviše Odeljenja za napredne dodiplomske studije. Za sada BOŠ nema stalno zaposlene predavače.

Treneri

Treneri su članovi BOŠ-ovog profesionalnog tima, BOŠ-ovi predavači i neki alumnisti koji su prošli treninge za treninge i simulacije na različitim seminarima u zemlji i inostranstvu.

Profesionalni tim

Profesionalni tim DAUS-a sastoji se od mladih profesionalaca koji rade i učestvuju u radu u nevladinom sektoru više godina. Oni su zaduženi za kreiranje i realizaciju programa Odeljenja za napredne dodiplomske studije.

 

Obaveze studenata

Studenti koji budu primljeni na Multidisciplinarne dodiplomske studije potpisuju sa Beogradskom otvorenom školom Ugovor o školovanju. Po Ugovoru upisani studenti preuzimaju obaveze u odnosu na Program na kojem će da učestvuju. Obaveze primljenih studenata su:

  •     Redovno pohađanje nastave;
  •     aktivno učešće u nastavi;
  •     učešće u programu stažiranja;
  •     pisanje završnog rada;
  •     pisanje tri eseja na zadate teme;
  •     pismena provera znanja.


Redovno pohađanje nastave i aktivnost polaznika u nastavi prate i evidentiraju saradnici Odeljenja za napredne dodiplomske studije.


Evaluacija programa

Arhiva evaluacija akademske 2011/2012. godine.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs