Glavni program

Glavni program za studente završnih godina fakulteta realizovao se od akademske 1993/1994. do 2007/2008. godine i svake godine program je prilagođavan potrebama i interesovanjima odabranim studentima i studentkinjama Odeljenja za napredne dodiplomske studije.

Na Glavni program upisivalo se 35 odabranih studenata univerziteta, a on se zasnivao na multidisciplinarim kursevima, tutorskom radu i veštinama. Studenti koji su želeli da se upišu na Glavni program imali su obavezu pisanja eseja "Zašto želim da postanem student BOŠ-a", polaganja testova opšte kulture i informisanosti, testa ličnosti i engleskog jezika. Zatim su prema postignutim poenima pozivani na intevju sa Komisijom i najboljih 35 upisivali su se na Glavni program.

Tutorski rad, koji su studenti Glavnog programa imali obavezu da napišu, pružao im je mogućnost individualnog rada sa tutorima, koji su eksperti u svojim oblastima delovanja, tokom cele akademske godine. Krajnji rezultat ove saradnje predstavljao je završni rad, koji je objavljen u Zborniku radova studenata DAUS-a. Tutorski rad i saradnja sa tutorom bili su znatno razvijeniji nego što je to bio slučaj na državnim univerzitetima i imali su za cilj da unaprede znanja studenata u specifičnim akademskom polju i pripremi ih za buduću karijere. Multidisciplinarni kursevi prilagoeni su studentima koji dolaze sa različitih fakulteta, a u cilju razvoja njihovih znanja i društvene svesti. Moduli veština, koji se ne uče u formalnom sistemu obrazovanja, omogućavaju studentima da stečeno znanje koriste za njihov profesionalni razvoj.

Na Glavnom program obavezan modul bio je Građansko društvo, dok su ostali moduli bili izborni i studenti su birali tri od pet izbornih modula.

 

STRUKTURA GLAVNOG PROGRAMA U TOKU AKADEMSKE 2007/2008.

Jesenji semestar 

obavezni modul


Građansko društvo I
(Politika-društvo-građanin)

izborni moduli


 Ličnost i demokratija

 Tržišna privreda

Igra kao temelj kulture

Akademsko pisanje

Veštine I 

  • Retorika
  • Poslovna kultura

 Prolećni semestar 

obavezni modul


Građansko društvo II
(Ljudska prava i demokratija)

izborni moduli


Religija i društvo

Finansijka tržišta i berzansko poslovanje

Prožimanje civilizacija

Pisanje predloga praktičnih politika

Veštine II

  • Poslovna kultura
  • Prezentacija naučnog rad 

Rad sa tutorom i pisanje tutorskog rada

 Pisanje dva eseja

 

Slobodne aktivnosti

Kurs engleskog jezika i priprema za TOEFL

Kurs nemačkog jezika

Kurs računara

Psihološke radionice

Debata

Zimska škola timskog rada

 

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs